JUBILEA

25-jarig jubileum (bron Leeuwarder Courant 13 december 1936):

Op 11 december 1936 viert de N.V. Sneeker Jachthaven haar zilveren jubileum.

De receptie werd gehouden in de foyer van het gebouw Amicitia te Sneek. Tal van bloemstukken versierden de bestuurs- en andere tafels in de zaal.

Er waren veel blijken van belangstelling van particulieren en bedrijven, waaronder diverse zeil- en motorbootverenigingen en sportclubs.

De heer P. Henstra van de ANWB en A. H. Vis die namens de V.V.V. de gelukwensen uitsprak en daaraan gaarne een woord van dank toevoegde voor de wijze waarop het bestuur het vreemdelingenverkeer mee heeft bevorderd door aan eigenaars van schepen die elders wonen een veilige ligplaats in de haven te verschaffen, waardoor die een reputatie in heel ons land heeft verkregen. Hij spreekt de wens uit dat het de haven goed mag gaan want dan zal het ook de V.V.V. goed gaan.

Daarna kreeg de burgemeester van Sneek,  de heer P. J. de Hoop, het woord:

Met genoegen – aldus de burgemeesterwens ik het bestuur hartelijk geluk met dit jubileum; met genoegen omdat we de resultaten van uw arbeid zo zeer waarderen.  

Met ere mogen ze genoemd worden, de namen van de mannen die voor 25 jaar geleden het initiatief hebben genomen tot oprichting van de vennootschap.

Zeker zullen ze toen niet verwacht hebben dat die onderneming zo’n grote vlucht zou nemen en een haven is ontstaan die zonder enige twijfel voor Sneek van groot belang is.

Op het ogenblik der oprichting was het aantal bezitters van pleziervaartuigen zeer bescheiden, ieder had zijn eigen jachthuis. Dat is veranderd, er is plaats voor velen. Bij mijn bezoek aan de haven in de laatste Sneekweek stond ik versteld over het groot aantal schepen dat daar ligplaats had. In vroegere tijd was het Kleinzand vooral gevuld met schepen van vreemdelingen waar ze niet geheel onttrokken lagen aan de blikken van nieuwsgierigen. Nu hebben die schepen een rustige en veilige ligplaats in de haven waar ook de eigenaars in hun nachtrust niet gestoord worden. Maar behalve voor die schepen is er voor de vele kampeerders een grote ruimte. Hun bezoek komt onze stad ten goede, dat vooral in deze tijden zeer op prijs mag worden gesteld. Van harte hoop ik dan ook dat de pogingen tot verdere uitbreiding zullen slagen en dat de moeite en zorgen van uw bestuur mogen beloond worden.

35-jarig jubileum (bron Leeuwarder Courant 18 november 1946):

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum hield de Raad van Beheer op vrijdag 15 november 1946 in Amicitia een receptie.

Gezien de grote populariteit welke de Sneeker Jachthaven alom in den lande dankzij haar voortreffelijke outillage en haar nog voortreffelijker havenmeester Hospes onder de zeilers geniet, was het niet te verwonderen dat deze receptie druk bezocht was.

Onder velen, die de wakkere Raad van Beheer persoonlijk wilden complimenteren, bevond zich ook het volledige Dagelijkse Bestuur der gemeente Sneek hetwelk bij monde van burgemeester Rasterhoff getuigde van de belangrijkheid der Jachthaven voor Sneek. Ondanks de bezorgdheid voor de toekomst bij de besturen van kleine plaatsen is er voor Sneek altijd één voorrecht, nl. het Sneekermeer. Daarom zullen we ons in de toekomst voor de watersport bezighouden met alles wat daarmee samenhangt

De Burgemeester noemde het een grote daad dat 35 jaar geleden de grondslag werd gelegd voor het complex jachthuizen dat we nu in Sneek kennen. Hij hoopte dat de prettige samenwerking tussen gemeentebestuur en Sneeker Jachthaven steeds mag blijven bestaan en de jachthaven onder de energieke leiding van de Raad van Beheer tot nog groter bloei mocht komen.

De heer Hazelhoff, voorzitter van de Raad van Beheer, dankte de burgemeester voor zijn waarderende woorden en hoopte dat wanneer men straks de steun van hem zou nodig hebben voor een eventuele uitbreiding, men op die steun mocht rekenen.

Diverse sprekers voerden daarna nog het woord. Zij allen brachten hulde aan het jubilerende bestuur in welke hulde havenmeester Hospes ook werd betrokken.

Gememoreerd dient nog te worden dat de heer T. Ferwerda 25 jaar lid van den Raad van Beheer is geweest, met welk feit hij door den voorzitter van de SZC, de heer Hofstra, werd gecomplimenteerd.

Onder de vele schriftelijke felicitaties welke waren binnenkomen bevond zich ook een in hartelijke en waarderende woorden gestelde gelukwens van de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.

Van de voorzitter van de N.N.W.B., heer H. H. Niemeijer te Haren, kwam een telefonische gelukwens binnen, terwijl een schat van bloemen binnen stroomde.

Een feestavond besloot deze zo geslaagde en gedenkwaardige dag.

50-jarig jubileum (bron Leeuwarder Courant 9 januari 1961):

Op 11 januari 1911 werd officieel aangekondigd dat de statuten van de N.V.
Sneeker Jachthaven koninklijk waren goedgekeurd. Dat is dus woensdag een halve eeuw geleden. De N.V. werd op 13 december 1910 opgericht terwijl op 1 juli 1911 de jachthaven in gebruik kon worden genomen. Vijftig jaar geleden is er dus wel met een zeer vooruitziende blik en voortvarendheid gewerkt. Daardoor was Sneek in den lande eigenlijk het best geoutilleerd en men heeft zich heel lang kunnen ophalen aan het feit dat de stad de grootste overdekte jachthaven in Europa had. Helaas heeft men wat al te lang geteerd op de vooruitziende blik en de voortvarendheid waarmee een vorige zeilersgeneratie deze voor een watersportcentrum belangrijke zaak heeft aangepakt.

Als watersportcentrum is Sneek in belangrijkheid sterk gegroeid. Die belangrijkheid groeit nog altijd dankzij de niet aflatende ijver waarmee particulieren in de zeilverenigingen en andere belanghebbenden de zaken aanpakken en het oog op de toekomst houden gericht

Op het punt van de jachthaven is evenwel het particulier initiatief niet verder gekomen dan de wereldoorlog. Sinds 1938 is namelijk alles bij het oude gebleven. In die zin dan dat er geconsolideerd dus wel verbeterd is maar niet uitgebouwd ondanks het feit dat er een veel groter behoefte aan overdekte scheepsruimte is ontstaan. Dat blijkt wel heel duidelijk uit het feit dat de aandelen van honderd gulden een waarde vertegenwoordigen van meer dan het tweevoudige. Die waarde is vastgesteld nadat door speculatie de prijs tot het drie- en viervoudige was opgelopen. Van het begin met zestien jachthuizen huizen in 1911 en één kolk is de jachthaven tot en met 1938 uitgegroeid tot negentig jachthuizen rond twee kolken, in totaal plaats biedende aan een 225 boten. Sindsdien heeft de uitbouw bouw stil gestaan waardoor andere minder markante watersportcentra Sneek op dit gebied zijn voorbij gestreefd. De jachthaven zit nu in zekere zin op slot doordat een jachtwerf de aangrenzende grond heeft gekocht die de N.V. niet wilde hebben. Beter gezegd niet kon kopen zonder de hulp van de overheid.

Die steun werd aangeboden maar uit zelfstandigheidsgevoel is men er niet op ingegaan. Nu zij daar bij gezegd dat een N.V. door de gemeente moeilijk kan worden gesteund en de Sneeker jachthaven was nu eenmaal een N.V.!

Bovenstaande klinkt ietwat onvriendelijk bij een jubileum maar het zijn nu eenmaal de feiten. Sneek is dankbaar dat de N.V. een halve eeuw geleden de zaken zo duchtig heeft aangepakt. De stad zou graag gezien hebben, dat die voortvarendheid was bestendigd,  maar nu dit niet het geval is, richt de klacht zich eigenlijk ook tegen de stad en haar bevolking, want die heeft – net als een land zijn regering – het jachthavenbestuur, dat zij verdient.

Gelukkig wil het huidige bestuur de zaken wel met hernieuwde moed aanpakken. Dit blijkt duidelijk uit het plan om in de nieuwste kolk een steiger te bouwen waardoor meer aanlegruimte wordt geschapen.

Meer kan onder de huidige situatie niet worden gedaan. Sneek heeft echter veel gebrek aan overdekte scheepsruimte. Gelukkig heeft het gemeentebestuur aan de Oudvaart een groot jachthavenplan met kampeerterrein ontwikkeld. Met het graven van de kolk zal dit jaar waarschijnlijk kunnen worden begonnen. Voor de watersporters in Sneek begint het dus weer te dagen.

100-jarig jubileum:

In de zomer van 2010 heeft een feestelijke manifestatie van de schepen van de Oude Glorie aan de Koopmansgracht in Sneek luister bijgezet aan dit 100 jarig bestaan.

Op verzoek van de Raad van Beheer heeft de Jubileumcommissie in het kader van dit 100-jarig jubileum enkele activiteiten georganiseerd in het weekend van 17, 18 en 19 september, vooruitlopend op de officiële viering op 13 december 2010.

Vanaf vrijdag 17 september 15:00 meerden de schepen van de ‘Oude Glorie’ aan de Koopmans-gracht af en de schepen van de ‘Vereniging de Motor Sleepboot’ aan de Bothniakade. Om 16:00 werd er een vlootschouw gehouden bij het havenkantoor aan het Zomerrak en vanaf 19:00 was er een palaver voor de deelnemende schepen aan de Koopmansgracht.

Op zaterdag 18 september werd er om ‘s morgens koffie met oranjekoek geserveerd voor alle aandeelhouders en gasten t.g.v. de opening van de gerestaureerde Zeilsoos, waarna wethouder Tom Metz de officiële heropening heeft verrichten. In het kader van onze jubileumviering werd toen ook het jubileum vaantje uitgereikt.

De gehele dag waren de schepen van de Oude Glorie en de historische sleepboten te bewonderen en kon er genoten worden van de diverse activiteiten elders in de stad.

Zondag 19 september werd er ‘s avonds een “Fryske Ynskowerij” georganiseerd met een barbecue, vlees, salades, stokbrood, fakkels en levende muziek.

De officiële viering van het 100 jarig bestaan van de B.V. Sneeker Jachthaven vond plaats op 13 december 2010 in het Scheepvaartmuseum te Sneek. Ter gelegenheid van deze viering werd in dit museum een kleine overzichtstentoonstelling georganiseerd. Eveneens werd het jubileumboek aangeboden en is er een korte film over de geschiedenis van de haven vertoond.

Het welkomstwoord werd verricht door de voorzitter van de Raad van Beheer, de heer Elzo van der Zijpp. Vervolgens waren er toespraken door de heren Hugo Snoeck, voorzitter van het Watersportverbond en Jaitie Dijkstra, voorzitter van de KWS.

Na de toespraak van de heer Dijkstra bood de heer Van der Zijpp de gerestaureerde plank met de namen van de aandeelhouders aan aan de heer Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum, en verleende hem vervolgens het woord.

De voorzitter van de Sneeker Jachthaven overhandigde het jubileumboek aan de burgemeester, waarna de tentoonstelling door de burgemeester werd geopend.

Tot slot was er gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje.

Ontwerp: Uitgeverij Van Pommeren 2020